ⓘ عدد هارتمن یک کمیت بدون بعد است که به صورت نسبت نیروی الکترومغناطیس به نیروی ویسکوزیته تعریف می‌شود. این کمیت که با نماد H a {\displaystyle H_{a}} نشان داده می‌ ..

                                     

ⓘ عدد هارتمن

عدد هارتمن یک کمیت بدون بعد است که به صورت نسبت نیروی الکترومغناطیس به نیروی ویسکوزیته تعریف می‌شود. این کمیت که با نماد H a {\displaystyle H_{a}} نشان داده می‌شود نخستین بار توسط هارتمن تعریف شد.

                                     

1. تعریف

H a = B L σ μ {\displaystyle H_{a}=BL{\sqrt {\frac {\sigma }{\mu }}}}

در این رابطه:

  • B {\displaystyle B} مقدار میدان مغناطیسی
  • μ {\displaystyle \mu } لزجت دینامیکی
  • L {\displaystyle L} طول مشخصه
  • σ {\displaystyle \sigma } رسانایی الکتریکی