ⓘ عدد پرنتل مغناطیسی کمیتی بدون بعد است که در علم مگنتو هیدرودینامیک مورد بررسی قرار می گیرد.این کمیت با نماد نشان داده می‌شود و به صورت نسبت ویسکوزیته سیال به نف ..

                                     

ⓘ عدد پرنتل مغناطیسی

عدد پرنتل مغناطیسی کمیتی بدون بعد است که در علم مگنتو هیدرودینامیک مورد بررسی قرار می گیرد.این کمیت با نماد نشان داده می‌شود و به صورت نسبت ویسکوزیته سیال به نفوذ مغناطیسی آن تعریف می شود.

P r m = R e m R e = ν η = viscous diffusion rate magnetic diffusion rate {\displaystyle {\mathit {Pr_{m}}}={\frac {\mathit {Re_{m}}}{\mathit {Re}}}={\frac {\nu }{\eta }}={\frac {\mbox{viscous diffusion rate}}{\mbox{magnetic diffusion rate}}}}

در این رابطه:

  • R e {\displaystyle {\mathit {Re}}} عدد رینولدز
  • ν {\displaystyle \nu } نفوذ اندازه حرکت ویسکوزیته سینماتیک
  • R e m {\displaystyle {\mathit {Re_{m}}}} عدد رینولدز مغناطیسی
  • η {\displaystyle \eta } نفوذ مغناطیسی