ⓘ عدد استوآرت کمیت بدون بعدی است که در دینامیک سیالات کاربرد داشته و به صورت نسبت نیروی الکترومغناطیس به نیروی اینرسی تعریف می‌شود. ..

                                     

ⓘ عدد استوآرت

عدد استوآرت کمیت بدون بعدی است که در دینامیک سیالات کاربرد داشته و به صورت نسبت نیروی الکترومغناطیس به نیروی اینرسی تعریف می‌شود.

                                     

1. تعریف

N = H a 2 R e = B 2 ⋅ L c ⋅ σ ρ U {\displaystyle {\it {N}}={\frac {Ha^{2}}{Re}}={\frac {B^{2}\cdot L_{c}\cdot \sigma }{\rho U}}}
  • μ {\displaystyle \mu } – ویسکوزیته دینامیک، که برخی اوقات با نماد η {\displaystyle \eta } نشان داده می‌شود.
  • L c {\displaystyle L_{c}} – طول مشخصه
  • H a {\displaystyle Ha} – عدد هارتمن
  • B {\displaystyle B} – چگالی شار مغناطیسی
  • R e {\displaystyle Re} – عدد رینولدز
  • σ {\displaystyle \sigma } – رسانایی الکتریکی