ⓘ ظرفیت شیمیایی. ظرفیت این نام از واژه والنتیا در زبان لاتین به معنای قدرت گرفته شده است. والنتیا عددی است که مشخص می‌کند یک نوع اتم حداکثر می‌تواند با چند اتم دی ..

                                     

ⓘ ظرفیت شیمیایی

ظرفیت این نام از واژه والنتیا در زبان لاتین به معنای قدرت گرفته شده است. والنتیا عددی است که مشخص می‌کند یک نوع اتم حداکثر می‌تواند با چند اتم دیگر پیوند برقرار کند.البته این مفهوم فقط درمورد یک اتم صدق نمی‌کند بلکه می‌تواند برای یک ترکیب شیمیایی باشد یعنی برای ترکیب های دوتایی یا چندتایی هم صدق میکند بنابراین ظرفیت یعنی قسمتی از ترکیب که می تواند واکنش بدهد و با اتمی تک ظرفیتی جابه جا شود درمورد یک اتم به حداکثر انواع اتم که پیوند برقرار کرده اند گفته میشود

                                     

1. تعریف نوین

تعداد اتم‌های هیدروژنی که با یک عنصر در یک هیدرید دوتایی ترکیب شوند یا تعداد اتم‌های اکسیژن که بتوانند با یک عنصر در اکسید خود ترکیب گردند.

به طور نمونه ظرفیت اتم‌ها در ترکیبات زیر نشان داده شده است: