ⓘ طول پلانک. در فیزیک طول پلانک یکایی از طول است که اندازه آن ۱.۶۱۶۲۵۲x ۱۰ -۳۵ متر است.این یکا، یکای پایه در سامانه یکاهای پلانک است.این یکا می‌تواند با استفاده ا ..

                                     

ⓘ طول پلانک

در فیزیک طول پلانک یکایی از طول است که اندازه آن ۱.۶۱۶۲۵۲x ۱۰ -۳۵ متر است.این یکا، یکای پایه در سامانه یکاهای پلانک است.این یکا می‌تواند با استفاده از سه ثابت بدون بعد فیزیکی تعریف گردد:سرعت نور در خلا، ثابت پلانک و ثابت گرانش. از نظر تئوری این کوچکترین طول قابل اندازه‌گیری است، تقریباً ۱.۶۱۶۲۵۲x ۱۰ -۳۵ متر. در چارچوب قوانین فیزیک طول های کوچکتر از یک طول پلانک را نه می‌توان اندازه‌گیری و نه شناسایی کرد.

                                     

1. ارزش

اندازه طول پلانک بدین گونه بدست می‌آید:

ℓ P = ℏ G c 3 ≈ 1.616252 81 × 10 − 35 meters {\displaystyle \ell _{P}={\sqrt {\frac {\hbar G}{c^{3}}}}\approx 1.61625281\times 10^{-35}{\mbox{ meters}}}

که در اینجا:

c سرعت نور در خلا، G ثابت گرانش و ℏ {\displaystyle \hbar } ثابت پلانک کاهش یافته است.

عدد محصور درون کمانک هم خطای استاندارد همراه با گزارش ارزش عددی براورد می‌گردد.