ⓘ سطح کانالی سطحی است که به عنوان پوشهٔ محاطی خانواده‌ای از کره‌ها تشکیل می‌شود که مرکزهای آن‌ها روی یک منحنی قرار دارند. این منحنی هادی نامیده می‌شود. اگر شعاع ک ..

                                     

ⓘ سطح کانالی

سطح کانالی سطحی است که به عنوان پوشهٔ محاطی خانواده‌ای از کره‌ها تشکیل می‌شود که مرکزهای آن‌ها روی یک منحنی قرار دارند. این "منحنی هادی" نامیده می‌شود. اگر شعاع کره‌های مولد در کل سطح یکسان باشد سطح حاصل سطح لوله‌ای نام دارد که حالت خاصی از سطح کانالی محسوب می‌شود. برخی از نمونه‌های این سطوح عبارتند از:

  • مخروط سطح کانالی است که منحنی هادی‌اش یک خط مستقیم است.
  • چنبره یک سطح لوله‌ای است که منحنی هادی‌اش یک دایره است.
  • سطح دورانی سطح کانالی است که منحنی هادی‌اش یک خط مستقیم است.
  • استوانهٔ قائم یک سطح لوله‌ای است که منحنی هادی‌اش یک خط مستقیم است.