ⓘ کسر مولی در علم شیمی و برای توصیف محلول‌ها و مخلوط‌ها به کار می‌رود و بیان گر تعداد مول یک ماده مشخص در مجموع مول‌های مخلوط یا محلول می‌باشد. ..

                                     

ⓘ کسر مولی

کسر مولی در علم شیمی و برای توصیف محلول‌ها و مخلوط‌ها به کار می‌رود و بیان گر تعداد مول یک ماده مشخص در مجموع مول‌های مخلوط یا محلول می‌باشد.

                                     

1. رابطه

x i = n i n t o t {\displaystyle x_{i}={\frac {n_{i}}{n_{tot}}}}

در این رابطه n i {\displaystyle n_{i}} نشان دهنده تعداد مول جز i و n t o t {\displaystyle n_{tot}} نشان دهنده تعداد کل مول‌ها است.

همچنین جمع کل کسر مولی‌ها برای تمام اجزا همواره برابر یک است.

∑ i = 1 n i = n t o t ; ∑ i = 1 N x i = 1 {\displaystyle \sum _{i=1}^{N}n_{i}=n_{tot};\;\sum _{i=1}^{N}x_{i}=1}